ZESPÓŁ

Zespół Future Green Innovations S.A. tworzy grupa doświadczonych i wykwalifikowanych specjalistów z zakresu szeroko pojętej ochrony środowiska: ornitologów, chiropterologów, geografów, hydrogeologów, akustyków, geoinformatyków i inżynierów środowiska. Posiadają oni niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie realizacji ocen i raportów środowiskowych. Na bieżąco śledzą globalne trendy w dziedzinie ochrony środowiska oraz aktywnie uczestniczą w konferencjach i sympozjach naukowych.

 

“Ziemia nie należy do człowieka, człowiek należy do Ziemi. Cokolwiek przydarzy się Ziemi, przydarzy się człowiekowi. Człowiek nie utkał pajęczyny życia – jest on niteczką w tej pajęczynie. Jeżeli niszczy więc pajęczynę, niszczy samego siebie …”

Wódz Indian Seattle 1855

P 4c

dr Agnieszka Borcz

Manager zespołu

doktor nauk przyrodniczych w zakresie ochrony i kształtowania środowiska

Absolwentka studiów doktoranckich „Ochrona i kształtowanie środowiska” na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa (Katedra Meteorologii i Kształtowania Terenów Zieleni) w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technicznym w Szczecinie oraz studiów magisterskich na kierunku Biologia w Zakładzie Botaniki i Ochrony Przyrody (Katedra Dendrologii i Kształtowania Terenów Zieleni, temat pracy magisterskiej „Rośliny zielone i dendroflora w parku podworskim we Wlewie“ – badania nad florą jednego z bardziej wartościowych obiektów przyrodniczych Pomorza Zachodniego).

W swej pracy naukowej prowadzi badania nad inwazyjnymi gatunkami roślin, ich występowaniem i rozprzestrzenianiem oraz wpływem ich różnorodności biologicznej polskiej flory. Temat pracy doktorskiej „Antropogeniczne czynniki warunkujące rozmieszczenie i rozprzestrzenianie się rukiewnika wschodniego (Bunias orientalis L.) w Szczecinie i jego wypływ na środowisko przyrodnicze”. Badania miały na celu ocenę wpływu antropopresji i czynników ekologicznych siedliska na rozwój i rozmieszczenie oraz rozprzestrzenianie się na terenie Szczecina inwazyjnego gatunku, określenie wielkości populacji rukiewnika wschodniego, jej struktury, liczebności, ekologii oraz zmienności jej osobników oraz identyfikację zbiorowisk roślinnych, w skład których wchodzi Bunias orientalis.

Prowadzi zajęcia dydaktyczne dla studentów studiów stacjonarnych (wykłady, ćwiczenia audytoryjne i laboratoryjne) z przedmiotów: fitosocjologia, fitogeografia, synantropizacja terenów zieleni, przyrodnicze uwarunkowania gospodarowania przestrzenią na kierunkach biologia, architektura krajobrazu i gospodarka przestrzenna. Dodatkowo w ramach zajęć praktycznych prowadzi także warsztaty terenowe dla studentów, mające na celu nabycie umiejętności rozpoznawania gatunków roślin i zbiorowisk roślinnych z różnych siedlisk. W celu dalszego poszerzania swojej wiedzy i umiejętności dydaktycznych ukończyła Kurs Doskonalenia Pedagogicznego dla Nauczycieli Akademickich w Studium Nauk Humanistycznych i Pedagogicznych w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie.

Podczas trwania studiów doktoranckich brała udział w realizacji czterech tematów naukowych ujętych w badaniach statutowych Katedry Meteorologii i Kształtowania Terenów Zieleni finansowanych w ramach Utrzymania Potencjału Badawczego jednostek ZUT w Szczecinie:
1) Flora synantropijna przydroży na wybranych nowo powstałych arteriach komunikacyjnych Szczecina i jej znaczenie dla miasta,
2) Zmienność wewnątrz- i międzypopulacyjna Arum maculatum L. na tle warunków edaficznych i fitocenotycznych w rezerwacie przyrody „Skalisty Jar Libberta” (gmina Barlinek),
3) Flora synantropijna towarzysząca uprawie ślazowca pensylwańskiego (Sida hermaphrodita Rusby) oraz jej wpływ na jego rozwój i wartość energetyczną,
4) Wpływ siedliska na zmienność osobniczą Reynoutria japonica Houtt. oraz na ich zmiany dokonujące się w wyniku naturalnego procesu – sukcesji, a także spowodowane świadomą lub nieświadomą działalnością człowieka.

Współautorka 14 publikacji, w tym 8 naukowych i 6 popularno-naukowych wydanych m. in. w czasopismach znajdujących się na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Publikacje naukowe:
1. Bacieczko W., Kaszycka E., Borcz A. 2014. Phytosociology as a science and its practical application in various fields. Agricultural Sciences. Vol. 6, Issue 16, 125–130, Agricultural University Plovdiv (Bułgaria).
2. Bacieczko W., Borcz A. Kochanek-Felusiak A. 2014. The synantropic flora of the roadsides of selected new and modernized highways in Szczecin and its significance for the city. Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. Agric., Aliment., Pisc., Zootech. 312 (31) 7–37.
3. Bacieczko W., Borcz A., Kaszycka E. 2015. Ecological characteristics of Polygonum polystachyum population In North-Western Poland (West Pomerania: Niepołcko). Pol. J. Natur. Sc., Vol 30(1): 35–46.
4. Bacieczko W., Borcz A. 2015. Structure of Asclepias syriaca L. population against phytocenotic and habitat conditions in Widuchowa (West Pomerania). Biodiv. Res. Conserv. 40: 15–21.
5. Bacieczko W., Borcz A. 2016. A new locality of Galeopsis angustifolia (Ehrh.) Hoffm. in Pyrzyce Plain (West Pomerania, Poland). Acta Agrobotanica 69(1): 1–8.
6. Bacieczko W., Borcz A. 2016. Segetal flora of the plantations of Virginia fanpetals Sida hermaphrodita (L.) Rusby in Łobez Commune (West Pomerania). Folia Pomer. Univ. Technol. Stetein. Agric., Aliment., Pisc., Zootech. 326(38): 17–36.
7. Bacieczko W., Borcz A. New localities of the rare species Monotropa hypophegea in West Pomerania (Short communication). Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Agric., Aliment., Pisc., Zootech. 2016, 330(40)4, 19–22.
8. Bacieczko W., Borcz A., Kaszycka E. 2017. Orobanche pallidiflora Wimm. et Grabb. – specimens variability and plant communities – a case study of the abandoned meadow. Pol. J. Natur. Sc. Vol 32(2): 14–25.

Publikacje popularnonaukowe:
9. Bacieczko W., Cykalewicz M., Dobrowolska A., Ochman I. Igielska P., Borcz A., Cykalewicz-Tymbarska A. 2013. Przewodnik po lokalnej tradycji ogrodniczo-sadowniczej Puszczy Drawskiej. Wydawca Drawieński Park Narodowy. Drawno ss. 192.
10. Bacieczko W., Borcz A. 2014. Walory i zagrożenia dla środowiska przyrodniczego Asclepias syriaca L. – rzadkiego gatunku inwazyjnego w Polsce. Ekonatura nr 9 (130), s. 11–12.
11. Bacieczko W., Borcz A. 2015. Owoce drzew i krzewów w porze zimowej – bogatą spiżarnią dla ornitofauny. Ekonatura 3 (136): 15–16.
12. Bacieczko W., Borcz A. 2015. Rdest, rdestowiec i rdestówka – interesujące gatunki roślin z rodziny rdestowatych (Polygonaceae) we florze Pomorza Zachodniego. Ekonatura 6 (139): 14–15.
13. Borcz A., Bacieczko W. 2016. Rukiewnik wschodni (Bunias orientalis L.) – inwazyjny przybysz we florze synantropijnej miast Polski. Ekonatura 6 (151): 13–15.
14. Bacieczko W., Borcz A. 2016. Rezerwat przyrody “Skalisty Jar Libberta” na Pomorzu Zachodnim i jego osobliwości. Przyroda Polska 938(7): 32–33.

Publikacje oddane do druku:
15. Bacieczko W., Borcz A., Kaszycka E. The effect of cultivation method on the inter-invidual variability of Fallopia japonica (Houtt.) Rosne Decr. Folia Pomer. Univ. Technol. Stetein. Agric., Aliment., Pisc., Zootech. (w druku).
16. Bacieczko W., Borcz A. Walory przyrodnicze i krajobrazowe Sołectwa Stróżewo na Ziemi Pyrzyckiej (rozdział w książce, w druku).

Aktywnie uczestniczy w konferencjach naukowych, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych, związanych z ochroną środowiska naturalnego. m.in. Zjazdach Polskiego Towarzystwa Botanicznego
i Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego.
Udział w konferencjach międzynarodowych i krajowych:
17. Bacieczko W., Borcz A. 2012. Przyroda parku krajobrazowego we Wlewie zasługuje na objęcie ochroną, Międzynarodowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego, Szczecin 06-08.09.2012 r. s. 27 (streszczenie, poster).
18. Borcz A., Bacieczko W. 2013. Rozmieszczenie i liczebność osobników populacji Bunias orientalis L. (Brassicaceae) na terenie aglomeracji Szczecin – Gumieńce 56 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Olsztyn, 24-30.06.2013 r. s. 227 (streszczenie, poster).
19. Bacieczko W., Borcz A. 2013. Ogród przyjazny dla ludzi i zwierząt oazą bioróżnorodności. Ziemia-Roślina-Człowiek. Ogólnopolska Ogrodnicza Konferencja naukowa, 10-12.09.2013 r. (referat, streszczenie).
20. Bacieczko W., Włodarska A., Borcz A. 2014 r. Dendroflora przydroży arterii komunikacyjnych miasta Jastrowie (województwo wielkopolskie). Międzynarodowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego, Warszawa 19-21.09.2014 r. (streszczenie, poster).
21. Bacieczko W., Czajka M., Borcz A. 2014. The synanthropic flora of Człuchów against the anthropogenic indexes. XI Konferencja Międzynarodowa Synantropizacja flory i roślinności, Poznań 11-13.09.2014 r. (streszczenie, poster).
22. Borcz A. 2014. Uczestnictwo w I Międzynarodowym Forum Ekologicznym, Kołobrzeg, 16-18.09.2014 r.
23. Bacieczko W., Borcz A. 2016. Zmienność wewnątrz- i międzpopulacyjna Arum maculatum L. na tle warunków edaficznych i fitocenotycznych w rezerwacie przyrody „Skalisty Jar Libberta” (Pomorze Zachodnie – gmina Barlinek). Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Lublin, 27-02.06-07.2016 r. (streszczenie, poster).

Współautorka „Przewodnika po lokalnej tradycji ogrodniczo-sadowniczej na terenie Drawieńskiego Parku Narodowego” wydanego w ramach projektu „Ochrona tradycji architektonicznej Puszczy Drawskiej”, sfinansowanego ze środków NFOŚiGW w Warszawie, nr umowy 614/2011/Wn-50/EE-BS/D (http://dpn.pl/ekomuzeum-rzeki-drawy). Wydane prace naukowe przedstawiają wyniki badań nad florą synantropijną, towarzyszącą nowo wybudowanym arteriom komunikacyjnym Szczecina, rzadkimi i inwazyjnymi gatunkami roślin (Galeopsis angustifolia, Monotropa hypophegea, Polygonum polystachyum, Asclepias syriaca, Orobanche pallidiflora) oraz zagadnieniami fitosocjologicznymi.

W firmie Future Green Innovations S.A. zajmuje się koordynacją projektów. Prywatnie interesuje się ekologią, botaniką, zoologią i ochroną przyrody. Jej zainteresowania naukowe obejmują także dyscypliny fitogeografię i fitosocjologię. W wolnym czasie podróżuje. Jej pasją jest również literatura i kinematografia.

P 2

mgr inż. Piotr Kubisiak

Specjalista ds. ochrony środowiska

P 5

mgr inż. Paulina Zadora

Specjalista ds. ochrony środowiska i rewitalizacji

P 1

mgr inż. Karol Pławecki

Urbanista
Specjalista ds. systemów informacji przestrzennej GIS

P 3

mgr inż. Iga Pikul

Specjalista ds. ochrony środowiska i rewitalizacji

Nasi eksperci

W celu zapewnienia klientom najwyższej jakości usług współpracujemy z jednostkami naukowymi i instytucjami badawczymi w Polsce i za granicą. Nasze raporty konsultujemy z wieloma ekspertami posiadającymi bogatą wiedzę merytoryczną oraz wieloletnie doświadczenie zawodowe w pracy naukowej i badawczej. Nasza współpraca opiera się głównie na wymianie informacji i doświadczeń oraz ma na celu konsekwentnie poprawiać jakość naszych usług. Współpracujemy ponadto z: kancelariami prawnymi, biurami architektonicznymi, firmami developerskimi, ośrodkami administracji państwowej, akredytowanymi laboratoriami badawczymi oraz firmami specjalizującymi się w pomiarach i badaniach geologiczno-inżynierskich.

Bootm

© 2017 - Future Green Innovations S.A.

Strona wykonana przez Studio Graficzne Morion

Back to Top