Monitoring ornitologiczny – farmy wiatrowe

W jaki sposób farmy wiatrowe mogą oddziaływać na środowisko?

Farmy wiatrowe są doskonałym źródłem ekologicznej energii, lecz często ichMonitoring ornitologiczny farmy wiatrowe lokalizacja może negatywnie oddziaływać na przyrodę i elementy środowiska naturalnego, zwłaszcza na ornitofaunę i chirofaunę.
Turbiny wiatrowe mogą prowadzić do przecinania tras lotów, utraty lub fragmentacji siedlisk lęgowych
oraz płoszyć dzikie zwierzęta i przyczyniać się do ich przesiedlania na inne tereny. Istnieje też możliwość zagrożenia kolizjami i śmiertelnych zderzeń z elementami wiatraków. Mogą również wywierać wpływ
na zdrowie człowieka poprzez oddziaływanie pola elektromagnetycznego oraz emitowanie hałasu
i generowanie infradźwięków.

Co nas wyróżnia?

Monitoring ornitologiczny farmy wiatroweBudowa elektrowni wiatrowej to kilkuletni proces, wymagający dobrego planowania i przygotowania inwestycji. Musi być ona poprzedzona szczegółowymi badaniami i analizami środowiskowymi. Podczas realizacji projektu wiatrowego należy wykonać staranny monitoring ornitologiczny i chiropterologiczny. Nasza firma zatrudnia wykwalifikowanych naukowców i przyrodników, którzy określają m.in. gatunki ptactwa, ich liczebność, kierunki lotów oraz występowanie gatunków zagrożonych wyginięciem.
Badanie polega na wykonywaniu cyklicznych, powtarzających się w kilkudniowych odstępach obserwacji w terenie. Długość monitoringu ornitologicznego uzależniona jest od rodzaju inwestycji. Dla farm wiatrowych ten okres wynosi rok, obejmując praktycznie każdy okres fenologiczny. Celem takiej procedury jest wybranie do realizacji takiego wariantu inwestycji, którego negatywne oddziaływanie na środowisko będzie ograniczone do minimum.

Back to Top