Oferta

Realizujemy projekty infrastrukturalne, przemysłowe, a także komercyjne. Zajmujemy się opracowywaniem Planów Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN), planów rewitalizacji i rozwoju miast oraz projektów zagospodarowania obszarów zdegradowanych.Udzielamy fachowych i merytorycznych konsultacji.Cechuje nas doskonała znajomość krajowych uwarunkowań prawnych i ekonomicznych. Nasza praca jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie rynku, wynikające z realizacji wielu nowych inwestycji, które wymagają przeprowadzenia inwentaryzacji przyrodniczych oraz ekspertyz środowiskowych.

Screening ornitologiczny

Monitoring ptaków wykonany na potrzeby oceny oddziaływania na środowisko. Badania w zakresie gatunków kluczowych, zagrożonych i chronionych, ich liczebności, natężenia i śmiertelności.

Screening chiropterologiczny

Monitoring nietoperzy wykonany na potrzeby oceny oddziaływania na środowisko. Uzyskanie informacji na temat aktywności nietoperzy, ich koloni rozrodczych, zimowisk i śmiertelności.

Ekspertyzy botaniczne

Operaty dendrologiczne na potrzeby inwestycji, zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów, ekspertyzy botaniczne na potrzeby programów rolno-środowiskowych, inwentaryzacja dendrologiczna.

Ekspertyzy i opracowania środowiskowe

Oceny i prognozy oddziaływania na środowisko (OOŚ), raporty i decyzje środowiskowe, inwentaryzacje przyrodnicze, analizy porealizacyjne. Ocena wpływu inwestycji na wszystkie komponenty środowiska: populacje zwierząt oraz szatę roślinną.

Analiza hałasu

Oddziaływanie akustyczne inwestycji, badania i pomiary hałasu przemysłowego i komunikacyjnego, mapy hałasu, ekspertyzy akustyczne, koncepcje ochrony środowiska przed hałasem.

Analiza zanieczyszczenia powietrza

Pomiary stężeń i emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza: substancji gazowych, metali ciężkich, dioksyn i furanów, pomiary odbiorowe i optymalizacyjne, wnioski o pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza.

Analiza krajobrazowa

Analiza terenu przeznaczonego pod inwestycje: fauna (ptaki, ssaki w tym nietoperze, gady, płazy, owady, ryby), flora (siedliska leśne, siedliska łąkowe, siedliska wodne, gatunki roślin objętych ochroną).

Fotowoltaika

Raporty oddziaływania na środowisko dla elektrowni solarnych. Opracowanie określające potencjalny wpływ planowanej instalacji na wszystkie komponenty środowiska.

Karta informacyjna przedsięwzięcia

Dokument zawierający wszelkie informacje na temat przyszłej inwestycji. Pozwala on organom administracji publicznej ocenić konieczność przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko.

Programy i plany ochrony przyrody

Zobrazowanie bogactwa przyrodniczego lasów, określenie uwarunkowań ochrony przyrody oraz wykorzystywanych celów i metod, uświadomienie grupom społecznym obecnych i potencjalnych zagrożeń.

Natura 2000

Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na obszary i gatunki chronione i cenne przyrodniczo w ramach sieci Natura 2000. Opracowywanie działań kompensacyjnych mających na celu ograniczenie ewentualnych szkód.

Ekspertyzy dla programów rolnośrodowiskowych

Dopłaty unijne dla rolników, doradztwo, opracowanie planu działalności rolnośrodowiskowej, dokumentacja i składanie wniosków do ARiMR.

Jesteście Państwo zainteresowani naszą ofertą?

Prosimy o kontakt

© 2017 - Future Green Innovations S.A.

Strona wykonana przez Studio Graficzne Morion

Back to Top