K 6Czym jest plan gospodarki niskoemisyjnej (PGN)?

PGN to dokument strategiczny, który umożliwia długoterminową wizję rozwoju dla danego terenu. Przedsięwzięcie zawiera działania nieinwestycyjne i inwestycyjne w różnych sektorach publicznych i prywatnych, m.in. transporcie, budownictwie, rozwiązaniach przestrzennych, mieszkalnictwie, zarządzaniu odpadami, energetyce, oświetleniu, czy gospodarce wodno-ściekowej. Jego kluczowym elementem jest wyznaczenie celów strategicznych i szczegółowych, realizujących określoną wizję gminy. Plan określa również, jak gmina zrealizuje wyznaczone cele oraz jaką stosuje metodę monitoringu realizacji tego planu.

 
 
 

Główne cele PGN:

 • Wdrażanie odnawialnych źródeł energii
 • Zmniejszanie emisji w zakresie modernizacji transportu publicznego
 • Termomodernizację różnych budynków.
Zgodnie z Programem Operacyjnym Infrastruktura i środowisko, Gminy, które w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 chcą pozyskać pieniądze m.in. na działania w zakresie termomodernizacji budynków czy na wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii, muszą posiadać plany gospodarki niskoemisyjnej.
 
Pomagamy podmiotom wykonać profesjonalne dokumenty, oparte o obowiązujące przepisy.

 


Dokument bierze pod uwagę szczególnie:

 • OZE,
 • Odnawialne źródła energii,
 • Harmonogram realizacji,
 • Prognozę emisji,
 • Bilans energetyczny,
 • Inwentaryzację emisji dwutlenku węgla,
 • Raport z inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych,
 • źródła finansowania,
 • Analizę SWOT,
 • Europa 2020.K 21

 

Jesteśmy zespołem specjalistów, którzy pomogą Państwu stworzyć kompletne plany gospodarki niskoemisyjnej oparte o obowiązujące przepisy prawne. Wykonujemy rzetelne inwentaryzacje emisji gazów cieplarnianych z obszaru gmin, oparte na bilansie energetycznym, uwzględniając transport, gospodarkę odpadami oraz przemysł i usługi. Wspieramy firmy we wdrażaniu OZE, niskoemisyjnego transportu, termomodernizacji budynków, a także źródeł finansowania.

© 2017 - Future Green Innovations S.A.

Strona wykonana przez Studio Graficzne Morion

Back to Top