Program rewitalizacji

unnamedRewitalizacja to proces wyprowadzania obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysowego. Ustawa z 9 października 2015 określa sposób prowadzenia programu rewitalizacji, który uwzględnia w szczególności przestrzeń, gospodarkę, skoncentrowanie terytorialne, czy działania na rzecz lokalnej społeczności. Działania prowadzone są przez interesariuszy na podstawie gminnego programu rewitalizacji.

Na podstawie kompleksowych zagadnień środowiskowych, gospodarczych, społecznych, czy funkcjonalno-przestrzennych realizowane są konkretne zadania dobrane indywidualne do danego przypadku. Takie prace uwzględnia program rewitalizacji finansowany ze środków Unii Europejskiej.

Sama rewitalizacja to proces długoletni, sterowany przez Jednostki Samorządu Terytorialnego.

Miasto zobowiązane jest wyznaczyć konkretny obszar zdegradowany, który zostanie objęty programem rewitalizacji. Powierzchnia ta jest klasyfikowana jako obszar zdegradowany jeśli pozostaje w stanie kryzysowym spowodowanym różnym negatywnym zjawiskom społecznym, np. ubóstwem, bezrobociem, przestępczością, niskim kapitałem społecznym, edukacyjnym lub niedostatecznym poziomem edukacji. Jeśli występuje przynajmniej jedno z podanych wyżej zjawisk, istnieje podstawa, by obszar został objęty programem rewitalizacji. Może to być część powierzchni lub cały obszar, jednak nie powinien on przekraczać więcej, niż 20% gminy oraz 30% mieszkańców danego terenu. Ponadto obszary nie muszą mieć wspólnych granic, jeśli na każdym z nich stwierdzi się występowanie negatywnych zjawisk.

Green Future Project to firma zajmująca się pomocą w projektowaniu, realizacji i klasyfikacji obszarów do programu rewitalizacji. Jesteśmy grupą specjalistów dokładnie orientujących się w aktualnych przepisach i programach unijnych oraz państwowych.

Serdecznie zapraszamy do współpracy w ramach programu rewitalizacji obszarów objętych negatywnymi zjawiskami.

Back to Top