Raport oddziaływania na środowisko (RONŚ)

K 23bCo to jest RONŚ?

Raport oddziaływania na środowisko (operat środowiskowy) to kompleksowe opracowanie techniczno-przyrodnicze, stanowiące załącznik do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej. Głównym celem projektu jest dokładna analiza planowanego przedsięwzięcia pod kątem działania na środowisko, biorąc pod uwagę wszystkie formy jego ochrony. Dokument ten uwzględnia etap realizacji przedsięwzięcia, eksploatacji oraz likwidacji. Szczegółowa analiza umożliwia inwestorowi otrzymanie potwierdzenia możliwości realizacji projektu, biorąc pod uwagę wszelkie aspekty ochrony środowiska. Dokument jest tworzony w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco wpływać na przyrodę.

 


Jakie elementy zawiera RONŚ?

Zgodne z art. 52 ustawy Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2008r. Dz. U. Nr 25, poz. 150 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 Nr 199 poz. 1227), raport oddziaływania na środowisko w skrócie powinien zawierać następujące informacje:

 

1. Opis planowanego przedsięwzięcia, a w szczególności:
 • charakterystykę całego przedsięwzięcia i warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji,
 • przewidywane wielkości emisji, wynikające z funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia,
 • opis elementów przyrodniczych środowiska, objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia,
 • opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
 • opis analizowanych wariantów,
 • określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów, w tym również w wypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, a także możliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko.
2. Analizę i ocenę możliwych zagrożeń i szkód dla zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w szczególności zabytków archeologicznych, w obrębie terenu, na którym ma być realizowane przedsięwzięcie.
3. Uzasadnienie wybranego przez wnioskodawcę wariantu, ze wskazaniem jego oddziaływania na środowisko, w szczególności na:
 • ludzi, zwierzęta, rośliny, wodę i powietrze,
 • powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, klimat i krajobraz,
 • dobra materialne,
 • zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, w szczególności rejestrem lub ewidencją zabytków,
 • wzajemne oddziaływanie między elementami, o których mowa powyżej.
4. Opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko, obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko, wynikające z:
 • istnienia przedsięwzięcia,
 • wykorzystywania zasobów środowiska,
 • emisji, oraz opis metod prognozowania, zastosowanych przez wnioskodawcę.

K 22

5. Opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko.

 • Jeżeli planowane przedsięwzięcie jest związane z użyciem instalacji, porównanie, z zastrzeżeniem ust. 2, proponowanej technologii z technologią spełniającą wymagania, o których mowa w art. 143.
 • Wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia konieczne jest ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania oraz określenie granic takiego obszaru, ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu, wymagań technicznych dotyczących obiektów budowlanych i sposobów korzystania z nich.
 • Mapy dla będących przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w art. 51 ust. 1 pkt 1.
 • Analizę możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem.
 • Przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na etapie jego budowy i eksploatacji.
 • Źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu.

 

Nasze raporty oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko uwzględniają wszystkie etapy jego realizacji, eksploatacji oraz użytkowania i likwidacji. Przemyślany i profesjonalnie wykonany raport oddziaływania na środowisko umożliwia szybkie i bezproblemowe uzyskanie pozwolenia na rozpoczęcie budowy nowej inwestycji w sposób bezpieczny dla środowiska!

© 2017 - Future Green Innovations S.A.

Strona wykonana przez Studio Graficzne Morion

Back to Top