Zapytania ofertowe

Future Green Innovations S.A.w ramach projektu pt. Algorytmy kreacji kampanii afiliacyjnych w oparciu o dane kontekstowe i inteligentne technologie uczenia maszynowego w celu personalizacji przekazu reklamowego i optymalizacji ich skuteczności w przetwarzaniu BIG DATA z wykorzystaniem technologii Beacon” planowanego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, poszukuje Kierownika B+R do zespołu projektowego

 

Future Green Innovations S.A.
ul. Podole 60

30-394 Kraków

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2017

 

dotyczące wyboru kandydata na stanowisko Kierownik B+R w projekcie pn. „Algorytmy kreacji kampanii afiliacyjnych w oparciu o dane kontekstowe i inteligentne technologie uczenia maszynowego w celu personalizacji przekazu reklamowego i optymalizacji ich skuteczności w przetwarzaniu BIG DATA z wykorzystaniem technologii Beacon

Do zadań zatrudnionej osoby będzie należeć:

współudział w realizacji programu badawczego, a w tym m.in. w:

 • opracowanie szczegółowych założeń projektowych dla zastosowań algorytmów sztucznej inteligencji,
 • analiza danych i określenie istotnych relacji z punktu widzenia projektu
 • projekt asocjacyjnej grafowej struktury danych dostosowanej do założeń projektu,
 • opracowanie asocjacyjnych mechanizmów i dedykowanych algorytmów sztucznej inteligencji dla realizacji zadań projektu,
 • nadzór nad implementacją opracowanych algorytmów i tworzeniem oprogramowania oraz systemu informatycznego,
 • przeprowadzenie testów i weryfikacji założeń algorytmów sztucznej inteligencji w oparciu o opracowane algorytmy i mechanizmy,
 • prowadzenie badań w skali technicznej, optymalizacji funkcji i parametrów opracowywanego oprogramowania,
 • nadzór nad zespołem programistów przypisanych do realizacji zadań w projekcie oraz doradztwo i konsultacje merytoryczne.

 

Szczegółowy zakres ww. prac zostanie uzgodniony z Wykonawcą w toku dalszych ustaleń.

Zamawiający Future Green Innovations S.A.
ul. Podole 6030-394 Kraków
Data ogłoszenia zapytania 27.04.2017
Termin składania ofert Oferty można składać do dnia 10.05.2017 do końca dnia.

Do dnia 12.05.2017r. zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne[1] z

kandydatami, którzy do dnia 10.05.2017r. złożyli oferty spełniające wymagania formalne i proceduralne.

Okres realizacji umowy 36 miesiące. Najszybszy możliwy termin rozpoczęcia pracy – 01.10.2017

(z  możliwością  zakończenia  wcześniejszego  lub późniejszego umowy).

 

Rodzaj umowy Umowa zlecenie – rozliczana na podstawie Kart Czasu Pracy. Średnie miesięczne zaangażowanie 80 godzin miesięcznie.
Miejsce pracy Siedziba Zamawiającego (część zadań możliwych do realizacji w trybie zdalnym).
Warunki udziału w postępowaniu O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który:

1) Posiada znajomość zagadnień związanych z:

·         algorytmami sztucznej inteligencji,

·         systemami i mechanizmami asocjacyjnymi i kognitywnymi,

·         modelowaniem sieci neuronowych.

2) Posiada udokumentowane doświadczenie laboratoryjne  i  badawcze w:

·         badaniu eksperymentalnym sztucznej inteligencji,

·         udokumentowany dorobek naukowy z dziedziny systemów asocjacyjnych i sztucznej inteligencji,

·         realizacji projektów badawczych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.

3) Posiada wykształcenie wyższe (przynajmniej stopień naukowy doktora habilitowanego).

Kryteria wyboru oferty Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

1)  cena brutto za jedną godzinę – waga 60 pkt,

2)  Wynik rozmowy kwalifikacyjnej  – waga 40 pkt.

Każdy z Oferentów może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

Zamawiający  po  dokonaniu  oceny  nadesłanych  ofert  zaproponuje

oferentowi, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę oraz uzyska najlepszy

wynik z rozmowy kwalifikacyjnej, podpisanie umowy zlecenia.

Opis sposobu przyznania punktacji za spełnienie kryterium oceny 1 Ad. 1. Liczba punktów w kryterium „cena brutto za jedną godzinę” będzie

przyznawana według przedstawionego poniżej wzoru:

Pi=Cmin/Ci x 60% x 100.

Podane wartości oznaczają:

Pi  – liczba punktów dla oferty nr „i’ w kryterium „cena brutto za jedną

godzinę”.

Cmi   –  najmniejsza  cena  brutto  za  jedną godzinę  ze  wszystkich  cen

zaproponowanych przez wszystkich oferentów.

Ci – cena brutto za jedną godzinę oferty nr „i”.

 

Opis sposobu przyznania punktacji za spełnienie kryterium oceny 2 Ad. 2. Liczba punktów w kryterium „Wynik rozmowy kwalifikacyjnej”:

Rozmowa kwalifikacyjna zostanie przeprowadzona przez 2 – osobową Komisję rekrutacyjną. Każdy członek Komisji będzie przyznawał punkty w podziale:

doświadczenie (weryfikacja posiadanej wiedzy merytorycznej) oraz predyspozycje personalne). Wyliczenie maksymalnej ilości punktów polegać będzie na zsumowaniu punktacji dokonanej przez każdego członka oraz wyliczeniu średniej ilości punktów, wg poniższego wzoru:

Ro = (R1 + R2) /2

Ro – liczba punktów dla Kandydata nr „o” w kryterium „wynik rozmowy

kwalifikacyjnej”

R1 – liczba punktów przyznana przez pierwszego członka Komisji rekrutacyjnej

R2 – liczba punktów przyznana przez drugiego członka Komisji rekrutacyjnej

Opis predyspozycji

branych pod uwagę w

ramach rozmowy

kwalifikacyjnej

Przedziały punktowe (punkty otrzymane

na rozmowie kwalifikacyjnej)

Liczba punktów
Komunikacja Brak umiejętności

komunikacji                                         0 pkt

0-10 pkt
Posiada umiejętności                            10 pkt

komunikacji

 

Organizacja czasu pracy Brak umiejętności

Organizacji czasu prac                          0 pkt

0-10 pkt
Posiada umiejętności                           10 pkt

Organizacji czasu pracy

 

Analityczne myślenie Brak umiejętności

analitycznego myślenia                        0 pkt

0-10 pkt
Posiada umiejętności                          10 pkt

analitycznego myślenia

 

Obsługa excel/pakiet office Brak kompetencji w zakresie obsługi excel/pakietu office                                0 pkt 0-10 pkt
Posiada kompetencje w zakresie obsługi excel/pakietu office                              10 pkt

 

Kody CPV 73000000-2  Usługi  badawcze  i  eksperymentalno  –  rozwojowe pokrewne usługi doradcze

73200000-4 Usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju

Niezbędne elementy oferty Datę sporządzenia oferty

Adres i siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP

Cenę wynagrodzenia brutto za jedną godzinę pracy

Podpis wykonawcy

CV – dokumentujące spełnienie wymagań stawianych Kandydatom,

określonych w części „Warunki udziału w postępowaniu”  W dokumencie CV powinna znaleźć się klauzula Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie  Danych  Osobowych;  tekst  jednolity:  Dz.U.  z  2014r.,poz.1182 ze zm.).              Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.

 

Sposób składania oferty Oferta powinna być złożona na formularzu załączonym do niniejszego

zapytania.

Oferta powinna być ważna do 10.06.2017r.

Oferta może być przekazana pocztą elektroniczną na adres:

·                                office@greenfuture-projekt.pl

Odrzucenie oferty Z postępowania zostanie odrzucona oferta Wykonawcy:

1.Jeżeli Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w niniejszym Zapytaniu Ofertowym.

2.Jeżeli Wykonawca nie złożył lub mimo wezwania nie uzupełnił w wymaganym terminie dokumentów na zasadach określonych w Zapytaniu Ofertowym.

3.Jeżeli oferta nie jest zgodna z treścią Zapytania Ofertowego.

4.Oferta została złożona po terminie.

Wykluczenie Wykluczenie z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między  zamawiającym  lub  osobami  upoważnionymi  do  zaciągania  zobowiązań w mieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

1)  uczestniczeniu  w  spółce,  jako  wspólnik  spółki  cywilnej  lub  spółki osobowej,

2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

3)  pełnieniu  funkcji  członka  organu  nadzorczego  lub  zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa  w  linii  prostej,  pokrewieństwa  drugiego  stopnia  lub powinowactwa  drugiego  stopnia  w  linii  bocznej  lub  w  stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Pozostałe informacje Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania  Ofertowego,  przed  upływem  terminu  na  składanie  ofert.

Informacja  o  wprowadzeniu  zmiany  lub  uzupełnieniu  treści  Zapytania Ofertowego zostanie opublikowana na stronie http://greenfuture-projekt.pl/.

Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego będą wymagały zmiany treści ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas potrzebny na dokonanie zmian w ofercie.

Szczegółowy  opis  Projektu  oraz  przedmiotu  badań  może być przedstawiony w siedzibie Zamawiającego, po podpisaniu umowy o poufności.

[1] Rozmowa kwalifikacyjna zostanie przeprowadzona w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. Dopuszcza się możliwość odbycia rozmowy przy użyciu komunikatora Skype

Załączniki:

1) Zapytanie ofertowe nr 1 – formularz ofertowy

2) Zapytanie ofertowe nr 1 (wersja pdf)

Future Green Innovations S.A.w ramach projektu pt. Algorytmy kreacji kampanii afiliacyjnych w oparciu o dane kontekstowe i inteligentne technologie uczenia maszynowego w celu personalizacji przekazu reklamowego i optymalizacji ich skuteczności w przetwarzaniu BIG DATA z wykorzystaniem technologii Beacon” planowanego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, poszukuje Kierownika B+R do zespołu projektowego

Future Green Innovations S.A.
ul. Podole 60

30-394 Kraków

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2017

 

dotyczące wyboru kandydata na stanowisko Specjalista/ka ds. Reklamy w projekcie pn. „Algorytmy kreacji kampanii afiliacyjnych w oparciu o dane kontekstowe i inteligentne technologie uczenia maszynowego w celu personalizacji przekazu reklamowego i optymalizacji ich skuteczności w przetwarzaniu BIG DATA z wykorzystaniem technologii Beacon

Do zadań zatrudnionej osoby będzie należeć:

współudział w realizacji programu badawczego, a w tym m.in. w:

 • przeprowadzenie ankiety na potrzeby aplikacji,
 • optymalizacja kampanii afiliacyjnej pod kątem maksymalizacji efektów,
 • współpraca przy opracowywaniu kontentu funkcjonalnego aplikacji,
 • koordynacja kontaktu oraz współpracy klientami testującymi rozwiązanie.

 

Szczegółowy zakres ww. prac zostanie uzgodniony z Wykonawcą w toku dalszych ustaleń.

Zamawiający Future Green Innovations S.A.
ul. Podole 6030-394 Kraków
Data ogłoszenia zapytania 28.04.2017
Termin składania ofert Oferty można składać do dnia 10.05.2017 do końca dnia.

Do dnia 12.05.2017r. zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne[1] z

kandydatami, którzy do dnia 10.05.2017r. złożyli oferty spełniające wymagania formalne i proceduralne.

Okres realizacji umowy 36 miesięcy. Najszybszy możliwy termin rozpoczęcia pracy – 01.10.2017

(z  możliwością  zakończenia  wcześniejszego  lub późniejszego umowy).

 

Rodzaj umowy Umowa zlecenie – rozliczana na podstawie Kart Czasu Pracy. Średnie miesięczne zaangażowanie 80 godzin miesięcznie.
Miejsce pracy Siedziba Zamawiającego (część zadań możliwych do realizacji w trybie zdalnym).
Warunki udziału w postępowaniu O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który:

1) Posiada znajomość zagadnień związanych z:

·         technikami marketingowymi,

·         konstrukcją narzędzi badawczych,

·         prowadzeniem kampanii afiliacyjnych za pośrednictwem Internetu.

2) Posiada udokumentowane doświadczenie w:

·         prowadzeniu działań marketingowych,

·         współpracy z klientem zewnętrznym i wewnętrznym,

3) Posiada wykształcenie wyższe (przynajmniej ukończone kierunki: psychologia, socjologia, marketing lub marketing i reklama).

Kryteria wyboru oferty Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

1)  cena brutto za jedną godzinę – waga 60 pkt,

2)  Wynik rozmowy kwalifikacyjnej  – waga 40 pkt.

Każdy z Oferentów może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

Zamawiający  po  dokonaniu  oceny  nadesłanych  ofert  zaproponuje

oferentowi, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę oraz uzyska najlepszy

wynik z rozmowy kwalifikacyjnej, podpisanie umowy zlecenia.

Opis sposobu przyznania punktacji za spełnienie kryterium oceny 1 Ad. 1. Liczba punktów w kryterium „cena brutto za jedną godzinę” będzie

przyznawana według przedstawionego poniżej wzoru:

Pi=Cmin/Ci x 60% x 100.

Podane wartości oznaczają:

Pi  – liczba punktów dla oferty nr „i’ w kryterium „cena brutto za jedną

godzinę”.

Cmi   –  najmniejsza  cena  brutto  za  jedną godzinę  ze  wszystkich  cen

zaproponowanych przez wszystkich oferentów.

Ci – cena brutto za jedną godzinę oferty nr „i”.

 

Opis sposobu przyznania punktacji za spełnienie kryterium oceny 2 Ad. 2. Liczba punktów w kryterium „Wynik rozmowy kwalifikacyjnej”:

Rozmowa kwalifikacyjna zostanie przeprowadzona przez 2 – osobową Komisję rekrutacyjną. Każdy członek Komisji będzie przyznawał punkty w podziale:

doświadczenie (weryfikacja posiadanej wiedzy merytorycznej) oraz predyspozycje personalne). Wyliczenie maksymalnej ilości punktów polegać będzie na zsumowaniu punktacji dokonanej przez każdego członka oraz wyliczeniu średniej ilości punktów, wg poniższego wzoru:

Ro = (R1 + R2) /2

Ro – liczba punktów dla Kandydata nr „o” w kryterium „wynik rozmowy

kwalifikacyjnej”

R1 – liczba punktów przyznana przez pierwszego członka Komisji rekrutacyjnej

R2 – liczba punktów przyznana przez drugiego członka Komisji rekrutacyjnej

Opis predyspozycji

branych pod uwagę w

ramach rozmowy

kwalifikacyjnej

Przedziały punktowe (punkty otrzymane

na rozmowie kwalifikacyjnej)

Liczba punktów
Komunikacja Brak umiejętności

komunikacji                                         0 pkt

0-10 pkt
Posiada umiejętności                            10 pkt

komunikacji

 

Organizacja czasu pracy Brak umiejętności

Organizacji czasu prac                          0 pkt

0-10 pkt
Posiada umiejętności                           10 pkt

Organizacji czasu pracy

 

Analityczne myślenie Brak umiejętności

analitycznego myślenia                        0 pkt

0-10 pkt
Posiada umiejętności                          10 pkt

analitycznego myślenia

 

Obsługa excel/pakiet office Brak kompetencji w zakresie obsługi excel/pakietu office                                0 pkt 0-10 pkt
Posiada kompetencje w zakresie obsługi excel/pakietu office                              10 pkt

 

Kody CPV 73000000-2  Usługi  badawcze  i  eksperymentalno  –  rozwojowe pokrewne usługi doradcze

73200000-4 Usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju

Niezbędne elementy oferty Datę sporządzenia oferty

Adres i siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP

Cenę wynagrodzenia brutto za jedną godzinę pracy

Podpis wykonawcy

CV – dokumentujące spełnienie wymagań stawianych Kandydatom,

określonych w części „Warunki udziału w postępowaniu”  W dokumencie CV powinna znaleźć się klauzula Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie  Danych  Osobowych;  tekst  jednolity:  Dz.U.  z  2014r.,poz.1182 ze zm.).              Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.

 

Sposób składania oferty Oferta powinna być złożona na formularzu załączonym do niniejszego

zapytania.

Oferta powinna być ważna do 13.06.2017r.

Oferta może być przekazana pocztą elektroniczną na adres:

·                                office@greenfuture-projekt.pl

Odrzucenie oferty Z postępowania zostanie odrzucona oferta Wykonawcy:

1.Jeżeli Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w niniejszym Zapytaniu Ofertowym.

2.Jeżeli Wykonawca nie złożył lub mimo wezwania nie uzupełnił w wymaganym terminie dokumentów na zasadach określonych w Zapytaniu Ofertowym.

3.Jeżeli oferta nie jest zgodna z treścią Zapytania Ofertowego.

4.Oferta została złożona po terminie.

Wykluczenie Wykluczenie z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między  zamawiającym  lub  osobami  upoważnionymi  do  zaciągania  zobowiązań w mieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

1)  uczestniczeniu  w  spółce,  jako  wspólnik  spółki  cywilnej  lub  spółki osobowej,

2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

3)  pełnieniu  funkcji  członka  organu  nadzorczego  lub  zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa  w  linii  prostej,  pokrewieństwa  drugiego  stopnia  lub powinowactwa  drugiego  stopnia  w  linii  bocznej  lub  w  stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Pozostałe informacje Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania  Ofertowego,  przed  upływem  terminu  na  składanie  ofert.

Informacja  o  wprowadzeniu  zmiany  lub  uzupełnieniu  treści  Zapytania Ofertowego zostanie opublikowana na stronie http://greenfuture-projekt.pl/.

Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego będą wymagały zmiany treści ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas potrzebny na dokonanie zmian w ofercie.

Szczegółowy  opis  Projektu  oraz  przedmiotu  badań  może być przedstawiony w siedzibie Zamawiającego, po podpisaniu umowy o poufności.

[1] Rozmowa kwalifikacyjna zostanie przeprowadzona w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. Dopuszcza się możliwość odbycia rozmowy przy użyciu komunikatora Skype

Załączniki:

1) Zapytanie ofertowe nr 2 – formularz ofertowy

2) Zapytanie ofertowe nr 2 (wersja pdf)

Future Green Innovations S.A.w ramach projektu pt. Algorytmy kreacji kampanii afiliacyjnych w oparciu o dane kontekstowe i inteligentne technologie uczenia maszynowego w celu personalizacji przekazu reklamowego i optymalizacji ich skuteczności w przetwarzaniu BIG DATA z wykorzystaniem technologii Beacon” planowanego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, poszukuje Specjalisty/ki ds. kontentu do zespołu projektowego

Future Green Innovations S.A.
ul. Podole 60

30-394 Kraków

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2017

 

dotyczące wyboru kandydata na stanowisko Specjalista/ka ds. kontentu w projekcie pn. „Algorytmy kreacji kampanii afiliacyjnych w oparciu o dane kontekstowe i inteligentne technologie uczenia maszynowego w celu personalizacji przekazu reklamowego i optymalizacji ich skuteczności w przetwarzaniu BIG DATA z wykorzystaniem technologii Beacon

  

Do zadań zatrudnionej osoby będzie należeć:

współudział w realizacji programu badawczego, a w tym m.in. w:

 • odpowiedzialna za przygotowanie warstwy komunikacyjnej aplikacji,
 • współprzygotowanie testowej kampanii afiliacyjnej,
 • przygotowanie przeprowadzenie ankiety na potrzeby testowej kampanii afiliacyjnej,
 • udział w testowaniu i optymalizacja kampanii afiliacyjnej pod kątem maksymalizacji efektów i dostosowywaniu treści do potrzeb klientów.

 

Szczegółowy zakres ww. prac zostanie uzgodniony z Wykonawcą w toku dalszych ustaleń.

Zamawiający Future Green Innovations S.A.
ul. Podole 6030-394 Kraków
Data ogłoszenia zapytania 05.05.2017
Termin składania ofert Oferty można składać do dnia 12.05.2017 do końca dnia.

Do dnia 15.05.2017r. zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne[1] z

kandydatami, którzy do dnia 12.05.2017r. złożyli oferty spełniające wymagania formalne i proceduralne.

Okres realizacji umowy 36 miesiący. Najszybszy możliwy termin rozpoczęcia pracy – 01.10.2017

(z  możliwością  zakończenia  wcześniejszego  lub późniejszego umowy).

 

Rodzaj umowy Umowa zlecenie – rozliczana na podstawie Kart Czasu Pracy. Średnie miesięczne zaangażowanie 80 godzin miesięcznie.
Miejsce pracy Siedziba Zamawiającego (część zadań możliwych do realizacji w trybie zdalnym).
Warunki udziału w postępowaniu O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który:

1) Posiada znajomość zagadnień związanych z:

·        marketingiem i promocją,

·        redakcją tekstów prasowych i rynkiem mediów.

2) Posiada udokumentowane doświadczenie W:

·        edycji i przygotowywaniu tekstów marketingowych,

·        działaniach związanych z kreowaniem wizerunku,

·        kontaktach z klientami.

3) Posiada wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magistra – ukończone studia na kierunku dziennikarstwo, public relations, komunikacja medialna).

Kryteria wyboru oferty Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

1)  cena brutto za jedną godzinę – waga 60 pkt,

2)  Wynik rozmowy kwalifikacyjnej  – waga 40 pkt.

Każdy z Oferentów może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

Zamawiający  po  dokonaniu  oceny  nadesłanych  ofert  zaproponuje

oferentowi, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę oraz uzyska najlepszy

wynik z rozmowy kwalifikacyjnej, podpisanie umowy zlecenia.

Opis sposobu przyznania punktacji za spełnienie kryterium oceny 1 Ad. 1. Liczba punktów w kryterium „cena brutto za jedną godzinę” będzie

przyznawana według przedstawionego poniżej wzoru:

Pi=Cmin/Ci x 60% x 100.

Podane wartości oznaczają:

Pi  – liczba punktów dla oferty nr „i’ w kryterium „cena brutto za jedną

godzinę”.

Cmi   –  najmniejsza  cena  brutto  za  jedną godzinę  ze  wszystkich  cen

zaproponowanych przez wszystkich oferentów.

Ci – cena brutto za jedną godzinę oferty nr „i”.

 

Opis sposobu przyznania punktacji za spełnienie kryterium oceny 2 Ad. 2. Liczba punktów w kryterium „Wynik rozmowy kwalifikacyjnej”:

Rozmowa kwalifikacyjna zostanie przeprowadzona przez 2 – osobową Komisję rekrutacyjną. Każdy członek Komisji będzie przyznawał punkty w podziale:

doświadczenie (weryfikacja posiadanej wiedzy merytorycznej) oraz predyspozycje personalne). Wyliczenie maksymalnej ilości punktów polegać będzie na zsumowaniu punktacji dokonanej przez każdego członka oraz wyliczeniu średniej ilości punktów, wg poniższego wzoru:

Ro = (R1 + R2) /2

Ro – liczba punktów dla Kandydata nr „o” w kryterium „wynik rozmowy

kwalifikacyjnej”

R1 – liczba punktów przyznana przez pierwszego członka Komisji rekrutacyjnej

R2 – liczba punktów przyznana przez drugiego członka Komisji rekrutacyjnej

Opis predyspozycji

branych pod uwagę w

ramach rozmowy

kwalifikacyjnej

Przedziały punktowe (punkty otrzymane

na rozmowie kwalifikacyjnej)

Liczba punktów
Komunikacja Brak umiejętności

komunikacji                                          0 pkt

0-10 pkt
Posiada umiejętności                            10 pkt

komunikacji

 

Organizacja czasu pracy Brak umiejętności

Organizacji czasu prac                          0 pkt

0-10 pkt
Posiada umiejętności                           10 pkt

Organizacji czasu pracy

 

Analityczne myślenie Brak umiejętności

analitycznego myślenia                        0 pkt

0-10 pkt
Posiada umiejętności                          10 pkt

analitycznego myślenia

 

Obsługa excel/pakiet office Brak kompetencji w zakresie obsługi excel/pakietu office                                0 pkt 0-10 pkt
Posiada kompetencje w zakresie obsługi excel/pakietu office                              10 pkt

 

Kody CPV 73000000-2  Usługi  badawcze  i  eksperymentalno  –  rozwojowe pokrewne usługi doradcze

73200000-4 Usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju

Niezbędne elementy oferty Datę sporządzenia oferty

Adres i siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP

Cenę wynagrodzenia brutto za jedną godzinę pracy

Podpis wykonawcy

CV – dokumentujące spełnienie wymagań stawianych Kandydatom,

określonych w części „Warunki udziału w postępowaniu”  W dokumencie CV powinna znaleźć się klauzula Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie  Danych  Osobowych;  tekst  jednolity:  Dz.U.  z  2014r.,poz.1182 ze zm.).              Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.

 

Sposób składania oferty Oferta powinna być złożona na formularzu załączonym do niniejszego

zapytania.

Oferta powinna być ważna do 12.06.2017r.

Oferta może być przekazana pocztą elektroniczną na adres:

·                                office@greenfuture-projekt.pl

Odrzucenie oferty Z postępowania zostanie odrzucona oferta Wykonawcy:

1.Jeżeli Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w niniejszym Zapytaniu Ofertowym.

2.Jeżeli Wykonawca nie złożył lub mimo wezwania nie uzupełnił w wymaganym terminie dokumentów na zasadach określonych w Zapytaniu Ofertowym.

3.Jeżeli oferta nie jest zgodna z treścią Zapytania Ofertowego.

4.Oferta została złożona po terminie.

Wykluczenie Wykluczenie z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między  zamawiającym  lub  osobami  upoważnionymi  do  zaciągania  zobowiązań w mieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

1)  uczestniczeniu  w  spółce,  jako  wspólnik  spółki  cywilnej  lub  spółki osobowej,

2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

3)  pełnieniu  funkcji  członka  organu  nadzorczego  lub  zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa  w  linii  prostej,  pokrewieństwa  drugiego  stopnia  lub powinowactwa  drugiego  stopnia  w  linii  bocznej  lub  w  stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Pozostałe informacje Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania  Ofertowego,  przed  upływem  terminu  na  składanie  ofert.

Informacja  o  wprowadzeniu  zmiany  lub  uzupełnieniu  treści  Zapytania Ofertowego zostanie opublikowana na stronie http://greenfuture-projekt.pl/.

Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego będą wymagały zmiany treści ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas potrzebny na dokonanie zmian w ofercie.

Szczegółowy  opis  Projektu  oraz  przedmiotu  badań  może być przedstawiony w siedzibie Zamawiającego, po podpisaniu umowy o poufności.

[1] Rozmowa kwalifikacyjna zostanie przeprowadzona w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. Dopuszcza się możliwość odbycia rozmowy przy użyciu komunikatora Skype

Załączniki:

1) Zapytanie ofertowe nr 3 – formularz ofertowy

2) Zapytanie ofertowe nr 3 (wersja pdf)

 

POSTĘPOWANIE  1/2017

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego w ramach projektu „Algorytmy kreacji kampanii afiliacyjnych w oparciu o dane kontekstowe i inteligentne technologie uczenia maszynowego w celu personalizacji przekazu reklamowego i optymalizacji ich skuteczności w przetwarzaniu BIG DATA z wykorzystaniem technologii Beacon” planowanego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

Firma

Future Green Innovations S.A.

Podole 60

30-394 Kraków

NIP: 945-215-42-78

 

Informuje, iż w ramach zapytania wpłynęła 1 oferta na dotycząca

zatrudnienia w projekcie na stanowisku Kierownika B+R.

Do dnia 10.05.2017 godzina 0:00, wpłynęła 1 ważna oferta. W dniu 16 maja 2017 r. zebrała się komisja w celu oceny ofert. Kryteria jakimi kierował się Zamawiający zostały określone w treści zapytania i stanowiły jedyną podstawę do oceny ofert . W wyniku przeprowadzanej procedury za najkorzystniejszą uznano ofertę:

Adrian Horzyk, ul. Zarosie 40, 30-898 Kraków

Wszystkim oferentom dziękujemy za udział w postępowaniu.

………………………………………………………….

Załączniki:

1. Postępowanie 1-2017

POSTĘPOWANIE  2/2017

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego w ramach projektu „Algorytmy kreacji kampanii afiliacyjnych w oparciu o dane kontekstowe i inteligentne technologie uczenia maszynowego w celu personalizacji przekazu reklamowego i optymalizacji ich skuteczności w przetwarzaniu BIG DATA z wykorzystaniem technologii Beacon” planowanego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

Firma

Future Green Innovations S.A.

Podole 60

30-394 Kraków

NIP: 945-215-42-78

Informuje, iż w ramach zapytania 2/2017 do dnia 10.05.2017 godzina 0:00, nie wpłynęła ważna oferta, związana za zatrudnieniem w projekcie na stanowisku

Specjalista/ka ds. reklamy

………………………………………………………….

POSTĘPOWANIE 2/2017

Kraków, dnia 16.05.2017r.

PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY
w ramach zapytania ofertowego przeprowadzanego w trybie zasady konkurencyjności

Dotyczy wyboru kandydata na stanowisko Specjalista/ka ds. reklamy w projekcie pn. „Algorytmy kreacji kampanii afiliacyjnych w oparciu o dane kontekstowe i inteligentne technologie uczenia maszynowego w celu personalizacji przekazu reklamowego i optymalizacji ich skuteczności w przetwarzaniu BIG DATA z wykorzystaniem technologii Beacon” Do zadań zatrudnionej osoby będzie należeć:

współudział w realizacji programu badawczego, a w tym m.in. w:

 • przeprowadzenie ankiety na potrzeby aplikacji,
 • optymalizacja kampanii afiliacyjnej pod kątem maksymalizacji efektów,
 • współpraca przy opracowywaniu kontentu funkcjonalnego aplikacji,
 • koordynacja kontaktu oraz współpracy klientami testującymi rozwiązanie.

 

W związku z planowanym do realizacji projektem pt. „Algorytmy kreacji kampanii afiliacyjnych w oparciu o dane kontekstowe i inteligentne technologie uczenia maszynowego w celu personalizacji przekazu reklamowego i optymalizacji ich skuteczności w przetwarzaniu BIG DATA z wykorzystaniem technologii Beacon”,  planowanym do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, dnia 16.05.2017 roku zebrała się komisja w składzie:

Jarosław Dąbrowski

Agnieszka Borcz

Wawrzyniec Kraszewski

 

 1. Informacja o wysłaniu zapytania do potencjalnych wykonawców:

Zapytanie ofertowe zostało wysłane w dniu 29.04.2017 do następujących potencjalnych Wykonawców:

 1. Magdalena Stuss, magdalena.stuss@uj.edu.pl,
 2. Mariusz Trojak, mariusz.trojak@uj.edu.pl,
 3. Janina Klima, klima@uj.edu.pl,
 4. Monika Jedynak, jedynak@uj.edu.pl,
 5. Jan Stępniewski, stepniewski@uj.edu.pl.
 6. Informacja o upublicznieniu

Zapytanie zostało upublicznione na stronie internetowej Zamawiającego od dnia 27.04.2017

 

 1. Informacja o złożonych ofertach

Do Zamawiającego w wyniku postępowania nie wpłynęła ważna oferta.

 

Wykaz ważnych ofert, które wpłynęły w wyniku postępowania:

LP. Nazwa i adres  Wykonawcy Data wpływu oferty Kryteria oceny ofert Punktacja za poszczególne kryteria oceny ofert
1.

 

Brak ważnej oferty cena
Rozmowa rekrutacyjna

 

 1. Informacja o prowadzonych negocjacjach: (jeżeli dotyczy)

Nie dotyczy

 1. Informacja o unieważnieniu postępowania (jeżeli dotyczy)

Nie dotyczy

 1. Załączniki

W wyniku przeprowadzanej procedury nie wpłynęła do dnia 10.05 2017 ważna oferta.

 

Podpisy członków Komisji:

l.p. Imię Nazwisko Podpis
1. Jarosław Dąbrowski
2. Agnieszka Borcz
3. Wawrzyniec Kraszewski

 

Załączniki:

1. Postępowanie 2-2017

2. Postępowanie 2-2017 protokół

POSTĘPOWANIE  3/2017

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego w ramach projektu „Algorytmy kreacji kampanii afiliacyjnych w oparciu o dane kontekstowe i inteligentne technologie uczenia maszynowego w celu personalizacji przekazu reklamowego i optymalizacji ich skuteczności w przetwarzaniu BIG DATA z wykorzystaniem technologii Beacon” planowanego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

Firma

Future Green Innovations S.A.

Podole 60

30-394 Kraków

NIP: 945-215-42-78

 

Informuje, iż w ramach zapytania wpłynęła 1 oferta na dotycząca

zatrudnienia w projekcie na stanowisku Specjalista/ka ds. kontentu.

Do dnia 10.05.2017 godzina 0:00, wpłynęła 1 ważna oferta. W dniu 16 maja 2017 r. zebrała się komisja w celu oceny ofert. Kryteria jakimi kierował się Zamawiający zostały określone w treści zapytania i stanowiły jedyną podstawę do oceny ofert . W wyniku przeprowadzanej procedury za najkorzystniejszą uznano ofertę:

Katarzyna Dąbrowska, ul. Sudolska 16, 31-422 Kraków

Wszystkim oferentom dziękujemy za udział w postępowaniu.

………………………………………………………….

 

POSTĘPOWANIE 3/2017

Karta oceny formalnej i merytorycznej oferty nr 1

Data wpływu oferty: 10.05.2017

Oferent: Katarzyna Dąbrowska

Lp. Warunki oceny Spełnia (1), Nie spełnia (0) Nie dotyczy (ND)
WARUNKI FORMALNE
1. Data wpływu oferty jest zgodna z informacją z zapytania 1
2. Oferent złożył ofertę na formularzu tożsamym ze wzorem zawartym w zaproszeniu. 1
3. Oferent posiada uprawnienia do wykonywania działalności, objętej zamówieniem. 1
4. 1) Posiada znajomość zagadnień związanych z:

·         marketingiem i promocją,

·         redakcją tekstów prasowych i rynkiem mediów.

 

2) Posiada udokumentowane doświadczenie laboratoryjne i badawcze w:

 

·         edycji i przygotowywaniu tekstów marketingowych,

·         działaniach związanych z kreowaniem wizerunku,

·         kontaktach z klientami.

 

3) Posiada wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magistra – ukończone studia na kierunku Dziennikarstwo oraz Public Relations i komunikacja medialna).

1
5. Oferent udokumentował posiadanie odpowiednich do realizacji zadania kwalifikacji.

 

1
6. Oferta na wykonanie zadań zawiera co najmniej:

  1. cenę
  2. formularz oferty z podpisanym oświadczeniem o braku powiązań,
  3. dokumenty potwierdzające doświadczenie w projektach badawczych i odpowiednie zasoby kadrowe – CV
1
KRYTERIA OCENY OFERT
8. Ocena punktowa =         75: 75 brutto * 60% * 100 pkt. = 60 pkt

 

60 pkt.
9. Wynik rozmowy kwalifikacyjnej: komunikacja 10 pkt.
10. Wynik rozmowy kwalifikacyjnej: organizacja czasu pracy 10 pkt.
11. Wynik rozmowy kwalifikacyjnej: analityczne myślenie 10 pkt.
12. Wynik rozmowy kwalifikacyjnej: obsługa excel/pakiet office 10 pkt.
Razem liczba punktów 100 pkt.

 

Komisja w składzie:

Agnieszka Borcz

Jarosław Dąbrowski

Wawrzyniec Kraszewski

 

 

POSTĘPOWANIE 3/2017

Kraków, dnia 16.05.2017r.

PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY
w ramach zapytania ofertowego przeprowadzanego w trybie zasady konkurencyjności

 

Dotyczy wyboru kandydata na stanowisko Specjalisty/ki ds. kontentu w projekcie pn. „Algorytmy kreacji kampanii afiliacyjnych w oparciu o dane kontekstowe i inteligentne technologie uczenia maszynowego w celu personalizacji przekazu reklamowego i optymalizacji ich skuteczności w przetwarzaniu BIG DATA z wykorzystaniem technologii Beacon

Do zadań zatrudnionej osoby będzie należeć:

współudział w realizacji programu badawczego, a w tym m.in. w:

 

 • odpowiedzialna za przygotowanie warstwy komunikacyjnej aplikacji,
 • współprzygotowanie testowej kampanii afiliacyjnej,
 • przygotowanie przeprowadzenie ankiety na potrzeby testowej kampanii afiliacyjnej,
 • udział w testowaniu i optymalizacja kampanii afiliacyjnej pod kątem maksymalizacji efektów i dostosowywaniu treści do potrzeb klientów.

 

W związku z planowanym do realizacji projektem pt. „Algorytmy kreacji kampanii afiliacyjnych w oparciu o dane kontekstowe i inteligentne technologie uczenia maszynowego w celu personalizacji przekazu reklamowego i optymalizacji ich skuteczności w przetwarzaniu BIG DATA z wykorzystaniem technologii Beacon”,  planowanym do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, dnia 16.05.2017 roku zebrała się komisja w składzie:

 

Agnieszka Borcz

Jarosław Dąbrowski

Wawrzyniec Kraszewski

 

 1. Informacja o wysłaniu zapytania do potencjalnych wykonawców:

Zapytanie ofertowe zostało wysłane w dniu 29.04.2017 do następujących potencjalnych Wykonawców:

 1. Magdalena Stuss, magdalena.stuss@uj.edu.pl,
 2. Mariusz Trojak, mariusz.trojak@uj.edu.pl,
 3. Janina Klima, Janina.klima@uj.edu.pl,
 4. Monika Jedynak, monika.jedynak@uj.edu.pl,
 5. Jan Stępniewski, stepniewski@uj.edu.pl,
 6. Katarzyna Dąbrowska, katarzynadab@gmail.com.

 

Informacja o upublicznieniu

Zapytanie zostało upublicznione na stronie internetowej Zamawiającego od dnia 27.04.2017

 

 1. Informacja o złożonych ofertach

Do Zamawiającego w wyniku postępowania wpłynęła 1 oferta.

Oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz spełnia warunek dotyczący zakazu udzielania zamówień podmiotom powiązanym.

 

Wykaz ważnych ofert, które wpłynęły w wyniku postępowania:

LP. Nazwa i adres  Wykonawcy Data wpływu oferty Kryteria oceny ofert Punktacja za poszczególne kryteria oceny ofert
1 Katarzyna Dąbrowska, ul. Sudolska 16,

31-422 Kraków

08.05.2017 cena 60 pkt.
2. Rozmowa rekrutacyjna 40 pkt.

 

 1. Informacja o prowadzonych negocjacjach: (jeżeli dotyczy)

Nie dotyczy

 1. Informacja o unieważnieniu postępowania (jeżeli dotyczy)

Nie dotyczy

 1. Załączniki
 2. Karta oceny formalnej i merytorycznej oferty nr 1
 3. Potwierdzenie publikacji zapytania na stronie internetowej
 4. Oferta nr 1
 5. Oświadczenie Beneficjenta o braku powiązań z oferentem, który złożył ofertę.

W wyniku przeprowadzanej procedury za najkorzystniejszą pod względem określonych w zapytaniu kryteriów uznano ofertę Wykonawcy:   pani Katarzyny Dąbrowskiej.

 

Podpisy członków Komisji:

l.p. Imię Nazwisko Podpis
1. Agnieszka Borcz

 

2. Jarosław Dąbrowski

 

3. Wawrzyniec Kraszewski

 

 

Załączniki:

1. Postępowanie 3-2017

2. Postępowanie 3-2017 karta oceny merytorycznej

3. Postępowanie 3-2017 protokół

Back to Top